Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De VriesVellenga Leenknegt Notarissen B.V.

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van De VriesVellenga Leenknegt Notarissen B.V.

 1. De VriesVellenga Leenknegt Notarissen B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32123980 (hierna ‘VVL’), statutair gevestigd te Amersfoort en stelt zich ten doel om het ambt van notaris uit te oefenen.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht die aan VVL wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VVL, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn partners of medewerkers van VVL niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk (ook niet uit onrechtmatige daad), en eindigt de opdracht niet met hun dood, ook niet indien de opdracht verleend is met het oog op een bepaalde persoon.
 4. Iedere aansprakelijkheid van VVL is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico.
  Alle aansprakelijkheid van personen die aan VVL verbonden zijn, zoals werknemers, is uitgesloten.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 6. VVL licht cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling, deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
 7. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door VVL op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 8. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 9. VVL behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 10. Declaraties van VVL dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. VVL kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 11. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
  Bovendien kan VVL:
  – van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  – desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  – van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een (tussentijdse) declaratie wordt voldaan.
 12. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan VVL aan de
  opdrachtgever kosten in rekening brengen. VVL zal eventuele positieve rente aan
  de opdrachtgever dan wel rechthebbende vergoeden indien en voor zover het
  bedrag langer dan vijf (5) dagen op de rekening staat. indien de bank kosten en/of
  negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is VVL gerechtigd die
  negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever dan wel rechthebbende door te
  belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de
  opdracht verklaart opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 13. VVL behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het
  dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop
  haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 14. VVL draagt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor het beheer of de
  juistheid van per post of per e-mail toegezonden of via het klantenportaal geüploade
  (onderhandse) stukken. Indien de opdrachtgever wenst dat VVL deze stukken
  beoordeelt, dient daarvoor expliciet en nadrukkelijke opdracht en aanvaarding
  hebben plaatsgevonden.
 15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook die de
  opdrachtgever jegens VVL kan inroepen, vervallen in ieder geval één (1) jaar na het
  moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn
  met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 16. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan (kandidaat/toegevoegd)-
  notarissen van VVL is de klachten- en geschillenregeling van de KNB van
  toepassing. Deze zijn te raadplegen via www.knb.nl en
  www.degeschillencommissie.nl.
 17. VVL is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder begrepen de Wet ter
  voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) verplicht de identiteit van
  cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de
  autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren (zie hiervoor
  ook de website van VVL onder ‘de poortwachtersfunctie van de notaris’, die is te
  vinden op www.vvlnotarissen.nl/poortwachtersfunctie/.
 18. VVL is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgesteld in de Algemene Verordening
 19. Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in
  de privacyverklaring, die is te vinden op www.vvlnotarissen.nl/avg/.
 20. Op de rechtsverhouding tussen VVL en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing. Behoudens zover anders volgt uit deze algemene
  voorwaarden, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
  rechter te Utrecht.